راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری مطالعه موردی شهر شیراز بحران نمای شهری در کشور ما از مسائل ریشه ای است. در حال حاظر به نما نه تنها به عنوان جزئی از فضای شهری نگریسته نمی شود؛ بلکه اغلب به شکل منفرد و برای عرض اندام مالکان ساخته می شود […]

ادامه مطالب