نشریه مدیریت شهری نوین-سنگ سیاه

نشریه مدیریت شهری نوین-سنگ سیاه

مسئله ای که بیش از هر چیز در طراحی و شهرسازی عصر حاضر از آن غفلت می شود، فضاها و بناهای تاریخی ارزشمند در بافت کهن شهرهاست. بنا و فضاهای شهری برای مردمی طراحی و ساماندهی می شوند که در آن زندگی می کنند…

دانلود فایل pdf نشریه ⬅ نشریه مدیریت شهری نوین-سنگ سیاه

نشریه مدیریت شهری نوین- متکدیان

نشریه مدیریت شهری نوین- متکدیان

پدده تکدی گری معضلی جهانی و اجتماعی و در عین حال هشدار دهنده است. تقریبا هیچ شهری در دنیا نیست که متکدی نداشته باشد. همه ما هر روزه در معابر و خیابان ها شاهد حضور افرادی در سنین مختلف هستیم…

دانلود فایل pdf نشریه ⬅ نشریه مدیریت شهری نوین- متکدیان