کنفرانس بین المللی- هویت کالبدی شیراز

کنفرانس بین المللی- هویت کالبدی شیراز

دیدگاه های حاکم بر توسعه شهر مدرن، انسان و شهر معماری را از معنا بیگانه ساخته و و با تولید انبوه فضاهای بی هویت انسان را در بی مکانی، بی هویتی و تجارت حسی محدودتر رها کرده اند. به طور کلی می توان از دست دادن تصور از مکان زیست را ویژگی بزرگ بحران کنونی دانست….

دانلود فایل pdf مقاله ⬅ کنفرانس بین المللی- هویت کالبدی شیراز