کنفرانس بین المللی- هویت کالبدی شیراز دیدگاه های حاکم بر توسعه شهر مدرن، انسان و شهر معماری را از معنا بیگانه ساخته و و با تولید انبوه فضاهای بی هویت انسان را در بی مکانی، بی هویتی و تجارت حسی محدودتر رها کرده اند. به طور کلی می توان از […]

ادامه مطالب