کنفرانس بین المللی- مقایسه مجتمع های مسکونی

کنفرانس بین المللی- مقایسه مجتمع های مسکونی

امروزه توسعه پایداری شهری یکی از بحث های بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی است؛ به طوری که ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی را در بر می گیرد. در این رابطه مسکن مهم ترین عنصر شهری است که در توسعه پایدار شهر توجه به آن دارای اهمیت زیادی است…

دانلود فایل pdf مقاله ⬅ کنفرانس بین المللی – مقایسه مجتمع های مسکونی

کنفرانس بین المللی- قیمت زمین

کنفرانس بین المللی- قیمت زمین

زمین به عنوان عامل تعیین کننده در مسکن است و در بازار آزاد، بالاترین نسبت را در بین کلیه عوامل مسکن به خود اختصاص می دهد. زمین مورد نیاز برای ایجاد مسکن باید قیمتی مناسب داشته باشد…

دانلود فایل pdf مقاله ⬅ کنفرانس بین المللی – قیمت زمین