کنفرانس بین المللی- عدالت در دسترسی یکی از آرمان های اساسی برنامه ریزی و طراحی شهر رعایت عدالت می باشد که تعریف آن بسته به عوامل متعددی همچون پایگاه اجتماعی، اقتصادی، چگونگی تلقی مفهوم عدالت به عنوان یک مفهوم عقلی یا اخلاقی تفاوت پیدا می کند. در این پژوهش پس […]

ادامه مطالب