کنفرانس بین المللی- عدالت در دسترسی

کنفرانس بین المللی- عدالت در دسترسی

یکی از آرمان های اساسی برنامه ریزی و طراحی شهر رعایت عدالت می باشد که تعریف آن بسته به عوامل متعددی همچون پایگاه اجتماعی، اقتصادی، چگونگی تلقی مفهوم عدالت به عنوان یک مفهوم عقلی یا اخلاقی تفاوت پیدا می کند. در این پژوهش پس از بررسی مفهوم نظری عدالت  …

دانلود فایل pdf مقاله ⬅ کنفرانس بین المللی – عدالت در دسترس