کنفرانس بین المللی- هویت کالبدی شیراز

کنفرانس بین المللی- هویت کالبدی شیراز

دیدگاه های حاکم بر توسعه شهر مدرن، انسان و شهر معماری را از معنا بیگانه ساخته و و با تولید انبوه فضاهای بی هویت انسان را در بی مکانی، بی هویتی و تجارت حسی محدودتر رها کرده اند. به طور کلی می توان از دست دادن تصور از مکان زیست را ویژگی بزرگ بحران کنونی دانست….

دانلود فایل pdf مقاله ⬅ کنفرانس بین المللی- هویت کالبدی شیراز

کنفرانس بین المللی- مقایسه مجتمع های مسکونی

کنفرانس بین المللی- مقایسه مجتمع های مسکونی

امروزه توسعه پایداری شهری یکی از بحث های بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی است؛ به طوری که ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی را در بر می گیرد. در این رابطه مسکن مهم ترین عنصر شهری است که در توسعه پایدار شهر توجه به آن دارای اهمیت زیادی است…

دانلود فایل pdf مقاله ⬅ کنفرانس بین المللی – مقایسه مجتمع های مسکونی

کنفرانس بین المللی- قیمت زمین

کنفرانس بین المللی- قیمت زمین

زمین به عنوان عامل تعیین کننده در مسکن است و در بازار آزاد، بالاترین نسبت را در بین کلیه عوامل مسکن به خود اختصاص می دهد. زمین مورد نیاز برای ایجاد مسکن باید قیمتی مناسب داشته باشد…

دانلود فایل pdf مقاله ⬅ کنفرانس بین المللی – قیمت زمین

کنفرانس بین المللی- عدالت در دسترسی

کنفرانس بین المللی- عدالت در دسترسی

یکی از آرمان های اساسی برنامه ریزی و طراحی شهر رعایت عدالت می باشد که تعریف آن بسته به عوامل متعددی همچون پایگاه اجتماعی، اقتصادی، چگونگی تلقی مفهوم عدالت به عنوان یک مفهوم عقلی یا اخلاقی تفاوت پیدا می کند. در این پژوهش پس از بررسی مفهوم نظری عدالت  …

دانلود فایل pdf مقاله ⬅ کنفرانس بین المللی – عدالت در دسترس

همایش بین المللی- فروش تراکم

همایش بین المللی- فروش تراکم

فروش تراکم مازاد تاثیرات متفاوتی بر ابعاد مختلف توسعه شهری دارد ولی به طور کلی زمینه ساز تغییر عمده در دو زمینه ی “تراکم جمعیتی شهر” و “تراکم ساختمان” می گردد که مبنای وقوع مسائل بعدی می باشند…

دانلود فایل pdf مقاله ⬅ همایش بین المللی – فروش تراکم