کنفرانس بین المللی- هویت کالبدی شیراز دیدگاه های حاکم بر توسعه شهر مدرن، انسان و شهر معماری را از معنا بیگانه ساخته و و با تولید انبوه فضاهای بی هویت انسان را در بی مکانی، بی هویتی و تجارت حسی محدودتر رها کرده اند. به طور کلی می توان از […]

ادامه مطالب  

اهمیت برنامه ریزی پارکینگ کلیه کاربریهای شهری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وابستگی زیادی به طراحی پارکینگ دارد از این رو این سطوح در برنامه ریزی شهری بسیار حائز اهمیت است، در یک محاسبه ساده اهمیت پارکینگ روشن خواهد شد. هر سال 8760 ساعت است و اگر فرض کنم […]

ادامه مطالب