خداشناس شهردار منطقه سه برای عرض تسلیت و ابراز همدردی در ایستگاه های ۱ و ۱۵ آتش نشانی حضور یافت

 خداشناس شهردار منطقه سه برای عرض تسلیت و ابراز همدردی در ایستگاه های ۱ و ۱۵ آتش نشانی حضور یافت